view style:
  • Nấm Lim Xanh Tự Nhiên

    3.000.000 2.490.000
    5.00 trên 5

    Nấm lim xanh có tên gọi là Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., còn có tên đồng nghĩa là Polyporum…

    Out of stock